Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Miłkowice 

Uchwały Rady Gminy

Protokół Nr 1/2002Rejestr uchwał Rady Gminy w Miłkowicach
Kadencja: 2002-2006


I/1/2002 z dnia 14.11.2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Miłkowicach.
I/2/2002 z dnia 14.11.2002r. w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących rady Gminy w Miłkowicach.
I/3/2002 z dnia 14.11.2002r. w sprawie wyboru składu osobowego komisji stałych Rady Gminy w Miłkowicach.
I/4/2002 z dnia 14.11.2002r. w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waldemara Kwaśnego.
II/5/2002 z dnia 6.12.2002r. w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy na rok 2002.
II/6/2002 z dnia 6.12.2002r. w sprawie wysokości diet radnych , Przewodniczącego Rady i sołtysów.
II/7/2002 z dnia 6.12.2002r. w sprawie podatku od posiadanych psów na rok 2003.
II/8/2002 z dnia 6.12.2002r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2003.
II/9/2002 z dnia 6.12.2002r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2003.
II/10/2002 z dnia 6.12.2002r. w sprawie wyboru inkasentów i ich wynagrodzenia za inkaso.
II/11/2002 z dnia 6.12.2002r. w sprawie wzorów deklaracji i formularzy podatkowych.
III/12/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Teresy Korby.
III/13/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Renaty Matusiewicz.
III/14/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Aleksandra Kwiatkowskiego.
III/15/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2002.
III/16/2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkocholowych na rok 2003.
IV/17/2003 z dnia 11.03.2003r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mariana Kołpaka.
IV/18/2003 z dnia 11.03.2003r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na rok 2003.
IV/19/2003 z dnia 11.03.2003r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice.
IV/20/2003 z dnia 11.03.2003r. zminiająca uchwałę w sprawie obliczania zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Miłkowice.
IV/21/2003 z dnia 11.03.2003r. w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia Miłkowice.
V/22/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2003.
V/23/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
V/24/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w jednostkach samorządowych.
V/25/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie przyjęcia statutu Gminy Miłkowice.
V/26/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
V/27/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych za czynności urzędowe.
V/28/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2002.
V/29/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002.
V/30/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie opracowania wieloletniego programu gospodarczego.
V/31/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.
V/32/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
VI/33/2003 z dnia 10.06.2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
VII/34/2003 z dnia 13.06.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
VII/35/2003 z dnia 13.06.2003r. w sprawie określenia trybu przetargu na obsługę bankową.
VII/36/2003 z dnia 13.06.2003r. w sprawie wysokości opłaty za usługi cmentarne.
VII/37/2003 z dnia 13.06.2003r. w sprawie regulaminu dostawy wody i odbioru ścieków na terenie gminy Miłkowice.
VII/38/2003 z dnia 13.06.2003r. w sprawie nadania imienia gimnazjum.
VIII/39/2003 z dnia 08.07.2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Miłkowice.
VIII/40/2003 z dnia 08.07.2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Miłkowicach.
VIII/41/2003 z dnia 08.07.2003r. w sprawie określenia sieci obwodów publicznych szkół w gminie Miłkowice.
VIII/42/2003 z dnia 08.07.2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły podtawowej im. II A.W.P. w Miłkowicach.
VIII/43/2003 z dnia 08.07.2003r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków związanych z udzielaniem pomocy w formie gorącego posiłku dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy w roku 2003.
VIII/44/2003 z dnia 08.07.2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
VIII/45/2003 z dnia 08.07.2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Gniewomirowice.
VIII/46/2003 z dnia 08.07.2003r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice.
VIII/47/2003 z dnia 08.07.2003r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach na rok 2002.
IX/48/2003 z dnia 09.09.2003r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Miłkowicach Mariana Kołpaka.
IX/49/2003 z dnia 09.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
IX/50/2003 z dnia 09.09.2003r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.
IX/51/2003 z dnia 09.09.2003r. o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
IX/52/2003 z dnia 09.09.2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedliskach.
IX/53/2003 z dnia 09.09.2003r. w sprawie zwolnienia od opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
IX/54/2003 z dnia 09.09.2003r. w sprawie utworzenia środka specjalnego w szkołach publicznych w Gminie Miłkowice.
X/55/2003 z dnia 23.10.2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003.
X/56/2003 z dnia 23.10.2003r. w sprawie wyboru wyboru banku do obsługi bankowe budżetu gminy i jednostek organizacyjnych.
X/57/2003 z dnia 23.10.2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.
X/58/2003 z dnia 23.10.2003r. w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.
X/59/2003 z dnia 23.10.2003r. w sprawie powołania komunlnego zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Miłkowice.
X/60/2003 z dnia 23.10.2003r. w sprawie ustalenia inkasenta opłaty targowej.
X/61/2003 z dnia 23.10.2003r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłkowice.
XI/62/2003 z dnia 27.11.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
XI/63/2003 z dnia 27.11.2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
XI/64/2003 z dnia 27.11.2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
XI/65/2003 z dnia 27.11.2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
XI/66/2003 z dnia 27.11.2003r. w sprawie opłaty adiacenckiej.
XI/67/2003 z dnia 27.11.2003r.
XI/68/2003 z dnia 27.11.2003r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadanych psów.
XI/69/2003 z dnia 27.11.2003r. w sprawie odwołania Aleksandra Kwiatkowskiego ze stanowiska Sekretarza Gminy Miłkowice.

XII/70/2003
z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego cmentarza komunalnego dla miasta Legnicy - obszar Miłkowice.
XII/71/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
XII/72/2003 z dnia 27 listopada 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tyt. podatku od nieruchomości.
XII/73/2003 z dnia 27 listopada 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komunalnego zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach.
XII/74/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004."
XII/75/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
XII/76/2003 z dnia 27 listopada 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych gminy Miłkowice.
XII/77/2003 z dnia 27 listopada 2003r.w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na rok 2004.
XIII/78/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach.
XIII/79/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie powołania na stanowisko Sekretarza Gminy w Miłkowicach.
XIII/80/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. zmieniająca uchwalę w sprawie statutu gminy Miłkowice.
XIII/81/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach.

XIV/82/2004 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

XIV/83/2004 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego określającego wielkość dodatku mieszkaniowego.

XIV/84/2004 z dnia 16 marca 2004r. zmieniająca uchwałe w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na rok 2004.

XIV/85/2004 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

XIV/86/2004 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Zdzisława Zbigniewa Kozerskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.

XV/87/2004 z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

XV/88/2004 z dnia 22 kwietnia 2004r w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2003.

XV/89/2004 z dnia 22 kwietnia 2004r w sprawie wynagrodzenia Wojta Gminy Miłkowice.

XV/90/2004 z dnia 22 kwietnia 2004r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Miłkowicach.

XV/91/2004 z dnia 22 kwietnia 2004r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

XVI/92/2004 z dnia 22 czerwca 2004r w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie "Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

XVI/93/2004 z dnia 22 czerwca 2004r w sprawie opinii do projektu uchwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

XVI/94/2004 z dnia 22 czerwca 2004r w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.

XVI/95/2004 z dnia 22 czerwca 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej.

XVI/96/2004 z dnia 22 czerwca 2004r w sprawie zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłku na okoliczność usamodzielnienia, zasiłku okresowego i zasiłku celowego przyznawane pod warunkiem zwrotu.

XVI/97/2004 z dnia 22 czerwca 2004r w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miłkowicach.

XVI/98/2004 z dnia 22 czerwca 2004r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

XVI/99/2004 z dnia 22 czerwca 2004r w sprawie określenia wysokości, zasad i trybu przyznawania zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie.

XVI/100/2004 z dnia 22 czerwca 2004r w sprawie szczegołowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milkowicach.

XVI/101/2004 z dnia 22 czerwca 2004r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2003.

XVI/102/2004 z dnia 22 czerwca 2004r w sprawie przyjecia Programu Wpółpracy Gminy Miłkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.

XVII/103/2004 z dnia 21 września 2004r w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2004.

XVII/104/2004 z dnia 21 września 2004r w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłkowice w zakresie obrębu Gniewomirowice i Lipce.

XVII/105/2004 z dnia 21 września 2004r w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działek nr 328/12 obręb Gniewomirowice i nr 1/9 obręb Lipce.

XVII/106/2004 z dnia 21 września 2004r w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

XVII/107/2004 z dnia 21 września 2004r w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego.

XVII/108/2004 z dnia 21 września 2004r w sprawie opinii do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

XVII/109/2004 z dnia 21 września 2004r w sprawie uzgodnienia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych gminy Miłkowice.

XVIII/110/2004 z dnia 10 listopada 2004r w sprawie zatwiedzenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Milkowice.

XVIII/111/2004 z dnia 10 listopada 2004r w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miłkowice.

XVIII/112/2004 z dnia 10 listopada 2004r w sprawie przyjęcia do realizacji "Strategii Rozwoju Gminy Miłkowice".

XVIII/113/2004 z dnia 10 listopada 2004r w sprawie przyjecia do realizacji "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miłkowice".

XVIII/114/2004 z dnia 10 listopada 2004r w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Miłkowice.

XVIII/115/2004 z dnia 10 listopada 2004r w sprawie zaciągniecia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

XVIII/116/2004 z dnia 10 listopada 2004r w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

XVIII/117/2004 z dnia 10 listopada 2004r w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej.

XVIII/118/2004 z dnia 10 listopada 2004r w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele oświaty i pomocy społecznej.

XVIII/119/2004 z dnia 10 listopada 2004r w sprawie przystapienia do zadania pod nazwą Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Rozwoju Regionalnego Dolnego Śląska.

XVIII/120/2004 z dnia 10 listopada 2004r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

XVIII/121/2004 z dnia 10 listopada 2004r w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości.

XIX/122/2004 z dnia 28 grudnia 2004r w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

XIX/123/2004 z dnia 28 grudnia 2004r w sprawie zmian w budżecie gminy Miłkowice na rok 2004. załącznik

XIX/124/2004 z dnia 28 grudnia 2004r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

XIX/125/2004 z dnia 28 grudnia 2004r w sprawie określenia wzorów deklaracji, formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

XIX/126/2004 z dnia 28 grudnia 2004r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach.

XIX/127/2004 z dnia 28 grudnia 2004r w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.

XIX/128/2004 z dnia 28 grudnia 2004r w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

XIX/129/2004 z dnia 28 grudnia 2004r w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Milkowice miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

XX/130/2004 z dnia 27 stycznia 2005r w sprawie zmian w budżecie gminy Miłkowice na rok 2005.

XX/131/2004 z dnia 27 stycznia 2005r w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Wójt Gminy Miłkowice.

XX/132/2004 z dnia 27 stycznia 2005r zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy MIłkowice.

XX/133/2004 z dnia 27 stycznia 2005r w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych rady gminy Miłkowice.

XX/134/2004 z dnia 27 stycznia 2005r w sprawie zasad na jakich sołtysom gminy Miłkowice przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

XX/135/2004 z dnia 27 stycznia 2005r w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005"

XX/136/2004 z dnia 27 stycznia 2005r w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na rok 2005.

XX/137/2004 z dnia 27 stycznia 2005r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy MIłkowice z podmiotami prowadzącymi dzialalnośc pożytku publicznego na rok 2005.

XXI/138/2004 z dnia 25 lutego 2005r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku matywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

XXI/139/2004 z dnia 25 lutego 2005r w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy w Miłkowicach.

XXII/140/2004 z dnia 4 marca 2005r w sprawie zmian w budżecie gminy Miłkowice na rok 2005.

XXII/141/2004 z dnia 4 marca 2005r w sprawie okreslenia dochodów gromadzonych przez szkoły na rachunku dochodów własnych.

XXIII/142/2004 z dnia 30marca 2005r uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Wójt Gminy Miłkowice.

XXIII/143/2004 z dnia 30 marca 2005r w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Wójt Gminy Miłkowice.

XXIII/144/2004 z dnia 30 marca 2005r w sprawie dodatku funkcyjnego dla Wójta Gminy Miłkowice.

XXIII/145/2004 z dnia 30 marca 2005r w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miłkowice.

XXIII/146/2004 z dnia 30 marca 2005r uchylająca uchwałę w sprawie przyjecia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

XXIII/147/2004 z dnia 30 marca 2005r w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Woewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

XXIV/148/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

XXIV/ 150 /2005 z dnia 29 kwietnia 2005r w sprawie odpowiedzi na skargę.

XXV/162/2005 z dnia 17czerwca 2005r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków w Gminie Miłkowice.

XXIX/174/2005 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia zmian do " Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miłkowice".

XXIX/175/2005 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

XXIX/176/2005 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek naleznych z tytulu podatku od nieruchomości.

XXIX/179/2005 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Miłkowice.

XXIX/180/2005 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie statutu sołectwa Studnica.

XXIX/181/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie statutu sołectwa Siedliska.

XXIX/182/2005 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie statutu sołectwa Grzymalin

XXIX/183/2005 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie statutu sołectwa Gniewomirowice.

XXIX/184/2005 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie statutu sołectwa Goślinów.


XXIX/185/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie statutu sołectwa Jezierzany.

XXIX/186/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie statutu sołectwa Miłkowice.

XXIX/187/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie statutu sołectwa Głuchowice.

XXIX/188/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie statutu sołectwa Kochlice.

XXIX/189/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie statutu sołectwa Rzeszotary-
Dobrzejów.
XXIX/190/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie statutu sołectwa Jakuszów.

XXIX/191/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie statutu sołectwa Ulesie- Lipce.

XXIX/192/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie statutu sołectwa Bobrów.

XXIX/193/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie statutu sołectwa Pątnówek.

XXIX/195/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Miłkowice.

XXIX/196/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.

XXIX/197/2005 z dnia 11 listopada 2005 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

XXX/204/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyznania nagrody dla Wójta Gminy Miłkowice.

XXX/208/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy na rok 2006.

XXXI/209/2006 z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

XXXI/210/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Milkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pozytku publicznego.

XXXI/211/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwały w sprawie Statutu sołectw : Studnica, Siedliska, Grzymalin, Gniewomirowice, Goślinów, Jezierzany, Miłkowice, Głuchowice, Kochlice, Rzeszotary- Dobrzejów, Jakuszów, Ulesie- Lipce, Bobrów, Pątnówek.

XXXI/212/2006 z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie zasad usytyuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

XXXI/213/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli,  ustalenia  regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

XXXI/214/2006 z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania  i kontroli wykonanania zleconych zadań.

Załącznik do uchwały XXXI/214/2006 - wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miłkowice na prace restauratorskie ( pobierz )

XXXI/215/2006  z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Miłkowice na rok 2006.

XXXI/216/2006  z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ustanowienia medalu "Zasłużony dla Gminy Miłkowice.

XXXII/217/2006  z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie przyznania Pani Ludwice Duszeńko- Klancko Medalu "Zasłużony dla Gminy Miłkowice".

XXXII/218/2006 z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie przyznania Panu Augustynowi Zwolakowi Medalu  "Zasłużony dla Gminy Miłkowice".

XXXII/219/2006  z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie przyznania Panu Marianowi Kołpakowi Medalu  "Zasłużony dla Gminy Miłkowice".

XXXII/220/2006 z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie przyznania Panu Rudolfowi OTT  Medalu  "Zasłużony dla Gminy Miłkowice".

XXXII/221/2006 z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie odwołania Ludwiki Duszeńko-Klancko ze stanowiska Sekretarza Gminy w Miłkowicach.

XXXII/222/2006 z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2005 oraz udzielenie absolatorium Wójtowi Gminy Miłkowicach z tego tytułu.

XXXII/223/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie odpowiedzi na skargę.

XXXII/224/2006 z  dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miłkowice na rok 2006.

XXXIII/225/2006 z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie powołania na stanowisko Sekretarza Gminy w Miłkowicach.

XXXIII/226/2006 z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

XXXIII/227/2006 z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach.

XXXIII/228/2006 z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach wsi Miłkowice i Siedliska.

XXXIII/229/2006 z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stsosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Miłkowice lub jej jednostkom organizacyjnym.

XXXIII/230/2006 z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Osrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2005.

XXXIII/231/2006  z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2006.

XXXIII/232/2006 z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłkowice.

XXXV/247/2006 z dnia 26 pażdziernika 2006r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budzetu Gminy Miłkowice dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. ( załącznik )

  

wprowadzono: 07-11-2007 11:05 (redaktor: Artur Kowal)
wersja do wydruku

    Panel aktualizacyjny